EDUKACIJA IZ TELESNE PSIHOTERAPIJE

UOPŠTENE NAPOMENE O TEPSINTEZI

U TePsintezi je, kao i u drugim školama telesne psihoterapije pored verbalnog kanala komunikacije od suštinskog značaja i neverbalni kanal komunikacije što omogućava potpuniju, kvalitetniju i efikasniju terapeutsku proceduru kao i niz moćnih psiho-telesnih dijagnostičkih i terapeutskih tehnika. Naglašava se funkcionalno jedinstvo između tela i psihe i razvojni model čoveka.

Cilj edukacije je formiranje kvalitetnih stručnjaka koji razumeju i osećaju jedinstvo tela, psihe i životne energije i umeju da bezbedno, etično, efikasno i precizno rade sa psihosomatskom celinom bića. Potpomaganje unutrašnjih samoregulativnih procesa i tačne percepcije spoljašnje realnosti kako kod edukanta tako i kasnije kod klijenta – je suštinska odlika našeg pristupa. Naravno, podrazumevaju se opšti psihoterapijski ciljevi: sazrevanje, emotivni razvoj, rešavanje životnih problema, povećanje punoće življenja. Kroz svoj rad telesni psihoterapeut omogućava otuđenim delovima ličnosti da postanu osvešćeni, prihvaćeni i integrisani delovi selfa, tako da ljudi postaju svesniji i zreliji, a život potpuniji.

Studenti se tokom obuke uče primeni verbalnih i neverbalnih metoda a osnova je razumevanje teorije zdravog ljudskog razvoja kao i poznavanje različitih šema nerazrešenih konflikata iz detinjstva i njihovih specifičnih hroničnih rascepa u umu i telu. Pored intelektualnog razumevanja ljudske psihe i tela, tokom edukacije radi se na razvoju intuitivne svesnosti i psihičke i telesne empatije.

Da bi mogao da potpomogne ovaj prelaz od otuđenja do celovitosti bića, telesni psihoterapeut se u Tepsintezi obučava da tokom rada na telu i psihi ume da razlikuje procese koji su specifični za njih ali i da stalno bude svestan međusobne povezanosti tela i psihe.

Referentni okvir za rad na telu su: znakovi u organizmu koji ukazuju na vegetativni tok, muskularnu hipertenziju i hipotenziju, energetske blokade, energetsku integracionu pulsaciju, i faze povećanog i prirodnog samoregulativnog funkcionisanja.

Referentni okvir za rad na psihi su: fenomeni psihodinamskih procesa transfera, kontratransfera, mehanizama odbrane, projekcije, odbrambene regresije, kreativne regresije, i različitih vrsta otpora.

STRUKTURA TRENINGA

PRVA (UVODNA) GODINA

Uvodna godina je po pravilu pretežno iskustvena iako daje i teorijski uvid u predmet rada Telesne psihoterapije i u specificnosti teorijskih osnova Tepsyntesis. Pre upisa polaznik prolazi individualni intervju procene pogodnosti za ovu vrstu rada i određeni broj pre-trening sesija koje mu pružaju prvo iskustvo psiho-telesnog rada, tokom godine iskustveni i teoretski deo, a na kraju uvodne godine se polaže ispit.

Iskustveni lični rad je osnova obuke u psihoterapiji. Smatra se da studentova sposobnost da radi sa osećanjima i telom svojih klijenata raste u onoj meri u kojoj je uspešan njegov lični rad. Student se tokom ličnog rada emocionalno otvara, telesno osvešćuje, povećava razumevanje sebe i drugih a takođe psihički raste kao integrisana ličnost.

Tokom trening programa, pored nastavka ličnog rada, obuhvaćen je didaktički, teorijski, konceptualni deo i rad pod supervizijom.

Edukacija

DRUGA I TREĆA GODINA

Ove dve godine edukacije predstavljaju celinu tokom koje studenti imaju priliku da detaljno usvoje teoriju i metode telesne psihoterapije. Tokom ove godine smenjuju se teorijske celine i praktično učenje i uvežbavanje tehnika da bi naučili da ih pravilno procesuiraju i tumače.

ČETVRTA GODINA

Supervizija rada sa studentovim klijentima i teorijski osnov raznih vrsta transpersonalne psihologije. Supervizija se odvija individualno ili u grupi, tokom ovog perioda poželjno je da edukanti već započnu rad sa svojim klijentima.

Svaka uspešno završena godina se potvrđuje ispitom, i omogućava ulazak u sledeću godinu. Tokom godine se polažu ispiti koji se tiču određenih celina programa.

Na ispitima se traži visok standard kako pisanih radova tako i praktičnog razumevanja materije.

MESTO, VREME, TEHNIČKI DETALJI

Sadržaj samih trening kurseva je tako dizajniran da posle svakog teorijskog predavanja slede iskustvene sesije koje ce pomoći da se i praktično oseti i doživi šta znači blokiranost a šta emocionalno prepuštanje.

Iako se edukacija obavlja u grupnom setingu, naša škola neguje individualni pristup studentima. Iz ovog razloga grupe su najčešće male, od 5 do oko 10 učesnika kako bi svaki student dobio dovoljno pažnje, vremena i šanse za lični razvoj.

Vreme održavanja trening kurseva je planirano tako da omogući zaposlenim članovima da ih pohađaju i obično se održava jednog vikenda u mesecu. Često se ljudi koji su već trenirani u nekoj drugoj vrsti psihoterapije žele da uključe u trening i postanu telesni psihoterapeuti pa su za njih predvidjene adekvatne pogodnosti.

Mesto edukacije je Beograd, Srbija.

Većina naših studenata je iz Srbije i okolnih zemalja. Često dobijamo pitanja da li bi edukacija mogla da se održava u nekom drugom gradu Srbije ili Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije itd. Ovo bi bilo moguće samo ako se iz dotičnog mesta javi dovoljan broj učesnika koji bi kontinuirano pohađali edukaciju. Pošto to do sada nije bilo moguće, centrala nam ostaje u Beogradu uz mogućnost održavanja kratkoročnih seminara i kurseva i u drugim gradovima, ukoliko se javi dovoljan broj zainteresovanih.

Kelley-Radix WCBPT EABP SDPTJ