Domestic(Serbian) authors- about Body Psychotherapy

A book about Body Psychotherapy:

Klisic Ljiljana : “ Body-Psychotherapy (To Orgasm and further): “Telesna psihoterapija (do orgazma i dalje), , Eko – primat, Zemun YU, 1995. Second enlarged edition: Skripta international, Beograd, 2001. 3. edition : Yugoslavian Association for Body Psychotherapy, 2004.

DOMESTIC AUTHORS – BODY PSYCHOTHERAPY ARTICLES:

Česko, Enver.:Modaliteti rada sa blokiranim osećanjima, 47. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, Beograd, 1999.

Ćirić, Spomenka: Primena TP kod neuroza i bolesti zavisnosti, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Duric Ksenija «Teorijski koncepti terapije Vilhelma Rajha», 1982.DR 1277

Erić, Ljubomir i ostali, Medicinska seksologija, Medicinska knjiga, Beograd, 1988.

Fanagel Elida «Rad sa telom u terapiji V. Rajha, A. Lovena, C. Kelija»,1983. DR 1373

Firevsi Tatjana «Rad sa otporom u bioenergetskoj terapiji A. Lovena»,1983. DR 1400

Hajduk Mihajlo, Značaj tela u radu sa osećanjima, publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003

Hajduk, Dragana.: Afektivni kvalitet muzičkog izvođenja, publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003

Janic D.: Opportunity for integration of body and psyche, 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Jotić, Vesna.:Oslobađanje blokiranih emocija, 47. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, Bograd, 1999.

Jovanovic Lj., Sovrovic M., Zubovic B. Žane i Rajh /Janet and Reich/,48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea,V.Banja, 2000.

Jovanovic Lj., Sovrovic M., Zubovic B.,Klisic Lj., Vukojevic S., Mutavdzic J. Osnovni principi Telesne Psihoterapije i TePsinteze /Basic principals of Body Psychotherapy and TEP-synthesis/, 48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, V.Banja, 2000

Jovanovic Lj., Strah u i od Telesnih psihoterapija /The fears in and of Body Psychotherapy/, 48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, V.Banja, 2000

Jovanovic Lj., Zubovic B.: Where we are and what our aspirations are – nation as a client ,12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Jovanović, Ljilana: Oklop i blokade ; Strah u i od TP, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Jovicic J. «Psihoterapijska shvatanja W. Rajha», 1984. str.76,DR 1477

Kalam, Suzana.:Telesna svesnost u radu sa post-traunatskim stesnim sindromom, publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003

Klisic Lj.: Aggression – power development, 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Klisic Lj.: Identity of Light vs. Identity of Shadow, 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Klisic Lj.: Tepsyntehesis developments , 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Klisić Ljiljana, Mutavdzic Jelena, Vukojevic Svetlana, News in Body psychotherapy and TePsynthesis , organized by the Serbian Association of Physicians and the Yugoslav Association of Body-Psychotherapists, Belgrade, October 2001,

Klisić Ljiljana., Faganel E. Moć i nemoć telesne psihoterapije /Power and Helplessness of Body Psychotherapy and TePsynthesis Concepts of Body psychotherap/, 48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, V.Banja, 2000.

Klisić, Ljiljana : Funkcija blaženstva, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Klisić, Ljiljana : Odnos telesne psihoterapije i TePsinteze, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Klisic, Ljiljana Tehnike vodjenih slika – predlog za jednu modifikaciju (Diploma work: Guided image tehnique – proposal for a modification), Belgrade, 1974.

Klisic, Ljiljana THESIS: Doctoral research: ” Evaluation of Successfulness in Training Psychotherapists for Application of Radix Psychotherapy Method”, Belgrade,1989, ( Evaluacija uspesnosti edukacije psihoterapeuta u primeni Radix psihoterapeutskog metoda, Doktorska disertacija, 1989, Beograd.)

Klisić, Ljiljana, Bioregenerativni procesi i seksualnost,u publ. Prve jugoslov. škole za bioregeneraciju, Beograd, 2001.

Klisić, Ljiljana, Energija i svest, publ. Homeopatska medicina – simpozijum, Beograd, Dec. 2002.

Klisić, Ljiljana, Etički kodeks u TePsintezi – publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003.

Klisić, Ljiljana, Orgazam: merenja, norme i funkcija, u 31. zborniku Med.Fak. u Bgd:Normalno i poremećeno polno ponašanje, Megraf, Beograd, 2003.

Klisić, Ljiljana, Pulsacije života u nama i oko nas – publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003.

Klisić, Ljiljana, Telesna psihoterapeutska sinteza, IMZ: Psihijatrija izmedju tela i duše, Beograd,2002.

Klisić, Ljiljana, TePsinteza kao deo holonske mreže u menadžmentu – publ. 51.Sabora Psihol. Srbije, B. Koviljača, 2003.

Klisić, Ljiljana, TePsynthesis Between East and West – publ. International Conference on Psychotherapy, Yoga and Traditional Therapies, Sagar, India, November, 2003.

Klisić, Ljiljana, TePsynthesis=BodyPsynthesis – EABP Forum Book, Athens,2004

Klisić, Ljiljana, Two roads in psychotherapy, University of Haridwar, Jagdamba Pub.Co. New Delhi,India, Feb.04.

Klisić, Ljiljana, Bioenergetska terapija, Psihoterapija: doktrina, eklektika, integracija, Avalske sveske, 1991, Beograd.

Klisić, Ljiljana, Edukacija iz Neoaijhijanske bioenergetske Radix metode psihoterapije, Psihološke novine, Beograd, broj 91, 1986.

Klisić, Ljiljana, Edukacija u rajhijanskoj psihoterapiji i naša iskustva u Radix orijentaciji, IX kongres psihologa Jugoslavije, 1988.

Klisić, Ljiljana, Faganel Elida, Vukojević Svetlana, Mutavdžić , Jelena, Ljiljana Jovanović, Mirjana Sovrović, Zubović Biljana, Milićević Nebojša i Ana Ristović: “Moć i nemoć telesne psihoterapije i mesto TePsinteze”, SIMPOZIJUM, 48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, V.Banja, 2000.

Klisić, Ljiljana, Faganel Elida, Vukojević Svetlana.:TePsinteza /TePSynthesis/, 47. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, Beograd, 1999.

Klisić, Ljiljana, Integracija psihoterapeutskih tehnika vodjenih slika i pokreta (validacija interventnih tehnika), magistarski rad, Beograd, 1978.

Klisić, Ljiljana, Karakterna struktura i tipovi, Psihijatrija danas, br. 4/1981, Beograd.

Klisic, Ljiljana, Masters research: “Validation of Intervening Techniques-guided images and movements”, Belgrade, 1978. (Integracija psihoterapeutskih tehnika vodjenih slika i pokreta (validacija interventnih tehnika), magistarski rad, Beograd, 1978.)

Klisić, Ljiljana, Prevazilaženje orijentacije na patologiju u toku psihoterapije, III kongres psihoterapeuta Jugoslavije, Beograd, 1980.

Klisić, Ljiljana, Psihički faktori vida i mogućnosti terapije, Delo, Beograd, broj 7, 1980.

Klisić, Ljiljana, Psihički rast: neorajhijanska psihoterapija, u Avalske sveske, br.3/1980,Bgd.

Klisić, Ljiljana, Psihoterapija: kriterijum S. A. D., u Psihologija, br. 1/l977, Beograd.

Klisić, Ljiljana, Radix edukacija i funkcionalna psihoterapija, u Psihologija, br. 1-2/1980, Bgd.

Klisić, Ljiljana, Reichian understanding of sexuality toward Tantric understandng of sexuality, Radix Review, Vol. III 1 / 1993, ERTA, Augsburg, Germany.

Klisić, Ljiljana, Telesna psihoterapija, u PSIHOTERAPIJA, udžbenik Medicinskog fakulteta za postdimplomce, urednik Lj.Erić, Beograd, 2001.

Klisić, Ljiljana, The Orgasm Concept, u Bodypsychotherapy or The Art of Contact, EABP, Berlin 1992.

Klisić, Ljiljana, Uticaj W.Reich-a na razvoj civilizacije i rayvoj tehnika psihoterapije, 45. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, Tara, 1997.

Klisić, Ljiljana.:Telesna Psihoterapija /Body Psychotherapy/, 47. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, Beograd, 1999.

Klisić, Ljiljana: “Psihološki rast i razvoj” Iskre, 85-103, Afina, Podgorica, 2000.

Klisic, Ljiljana: “Sexuality versus Spirituality”, Brain and Consciouness, 123-128, ECPD, Beograd, 1997,

Klisić, Ljiljana: “The Function of Bliss” 7. EABP Congress publ. 16, Travemunde, Germany, 1999.

Klisić, Ljiljana: 100 godina Wilhelma Rajha, Psihološke novine, 1997.

Klisić, Ljiljana: Edukacija u Telesnoj Psihoterapiji, Psihološke novine, 1997.

Klisic, Ljiljana: Orgasm Development, Energy and Character, Volume 28, no. 1, 94-107, May, 1997.

Klisić, Ljiljana: predgovor u Funkcija orgazma, W. Rajha, A-Š delo, Beograd, 1988.

Klisić, Ljiljana: predgovor u Žena i orgazam, L. G. Barbah, Skripta internacional, Beograd, 1999.

Klisić, Ljiljana: Primitivizam i razvoj moralnog shvatanja u telesnoj psihoterapiji, publikacija 43. Sabora psihologa Srbije, 1995.

Klisić, Ljiljana: Telesna psihoterapija (do orgazma i dalje), Eko-primat Zemun, Beograd, 1995.

Klisic, Ljiljana: Telesna psihoterapija, u PSIHOTERAPIJA, udžbenik Medicinskog fakulteta za postdimplomce, urednik Lj.Erić, Beograd, 2001.

Klisic,Ljiljana, : /Ganesh Shankar (editor)/: PSYCHOTHERAPY, YOGA AND TRADITIONAL THERAPIES OF EAST &WEST, Te-Psynthesis Between East and West- , JPC, Delhi, India, 2004.

Klisić,Ljiljana, Ideja za jednu projektivnu tehniku, Psihološki Bilten, Beograd, 1977.

Klisić,Ljiljana, Seksualnost na različitim nivoima svesti i klasifikacija, publ. V kongresa psihoterapeuta Jugoslavije, Sarajevo, 1987.

Klisić,Ljiljana.: Direkcija ljubavi: Transfer ili Eros? /Direction of Love: Transfer or Eros?,48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, V.Banja, 2000.

Klisić,Ljiljana: predgovor u Telesna sudbina, T.i D. Mandić, ISS, Beograd, 1991

Knol Ana «Pravci razvoja Rajhijanske psihoterapije», 1988. str.77,DR 1871

Komnenić, Milan, priredjivač, Goropadni eros, Prosveta, Beograd, 1981.

Korać, Žarko, Psihoterapija shvatanja Vilhelma Rajha, Ideje, Beograd, 5-6, 1975.

Mandić, Dejan: TP u radu sa psihozama, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Mandić, Tijana i Dejan: Telesna sudbina, ISS, Beograd, 1991.

Mihajlović-slavinski Živorad, Ljubav pod kontrolom volje, časops Tajne, 1990.

Milacic Ivona «Razvoj Rajhijanske misli u radix edukaciji», 1988. str.58, DR 1874

Milicevic N.: An attempt of evaluation of the influence of body psychotherapy on actual level of anxiety and mood,12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Milicevic Nebojša., Rajh i Frojd – Pobuna ili Vernost /Reich and Freud- Mutiny or Faithfulness/, 48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 2000.

Milićević, Franjo, Joga ljubavi, Teozofsko društvo Zagreb, 1979.

Milićević, Nebojša.:Psihoterapija problema vida – mit ili realnost, 47. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 1999.

Mutavdzic J., Put do očovečenja i zdravlja /The Path to Humanity and Health/,48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 2000.

Mutavdzic J.: The effects of Forgiveness in psychotherapy, 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Mutavdzic Jelena.: Odnos psihoanalize i Telesne psihoterapije, 47. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, Beograd, 1999.

Mutavdžić-Vojnovic, Jelena: Novi principi telesne psihoterapije; Telesna mapa, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Ognjenović, Predrag: Svest kao psihička funkcija, SVEST-naučni izazov 21. v, ECPD, Beograd, 1996.

Pajin Duško, Duh i telo u Indijskom iskustvu, zbornik KBC Mišović, Beograd 1983.

Polovina, Nataša: Pulsacija i kontrapulsacija , saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Radojkovic D. «Psihicki rast u neorajhijanskoj teoriji i psihoterapiji»,1985. str.75 DR 1576

Raković, Dejan: Životna energija i kvantna fizika, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Ristovic A., Moć i nemoć Telesne psihoterapije u radu sa strahom, /Power and Helplessness of Body-psychotherapy in dealing with fear,48. naučno stručni skup,Sabor psihologa Srbije, Knjiga rezimea, V.Banja, 2000.

Ristovic A.: Some experiences in application of body psychotherapy in working with women suffering from breast cancer within “Jefimija” program – Uzice, Southwestern Serbia, 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Ristović, A.: Značaj dodira u našoj tradiciji, publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003

Ristovic, A.:Doprinos Telesne psihoterapije efikasnosti metode EMDR-a(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) u radu sa traumama, publikacije 51.Sabora Psihologa Srbije, Banja Koviljača, 2003

Ristović, Ana : TP u tradicionalnoj sredini, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Ristović, Ana.:Rad sa strahom u Telesnoj psihoterapiji

Sandor I. «Bioenergetsko shvatanje depresije i logoterapija», 1987.DR 1752

Sisel Vesna «Rajh i Frojd-kriticki osvrt na njihovo odvajanje», 1984.str.36, DR 1475

Tadic Boris. «Ideja sexualnosti kod V. Rajha. Odnos sexualnosti i kulture u delu Vilhelma Rajha do 1936.god», 1984. str.50, DR 1448

Teodosijevic I.: Integrations of somatic segments,12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Tisma B. «Doprinos V. Rajha razjasnjavanju analize otpora», 1983. str57, DR 1384

Vukadinovic M.: Radix in the body of the dancer, 12 th Congress of the European Association for Psychotherapy: EUROPEAN IDENTITY & PSYCHOTHERAPY, Book of Abstracts, Belgrade 2004.

Vukojević-Deleon, Svetlana: Iskustva iz prakse rada sa neurozama, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Vulicević, Olga: Telesna psihoterapija dečje astme, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001.

Zubović, Biljana: Nove Karakterne strukture, saopštenje u okviru Simpozijuma: Novo u TePsintezi, IMZ Beograd, 25.Oktobar, 2001

BODY PSYCHOTHERAPY TRANSLATIONS -Serbian language ( publishing houses)

Bion, W. R., Experiences in groups (Iskustva u radu sa grupama, Naprijed, Zagreb, 1983)

Leboyer, Frederick: Birth without violence (Rodjenje bez nasilja, Gradina, Nis, 1989)

Garfild Barbara, Lonnie, The Fulfillment of Female Sexuality (Žena i orgazam, L.G.Barbah, Skripta internacional, Beograd,1999)

Huxley Aldous, The art of seeing (Umetnost gledanja, Saga T.C.T. Beograd, 1995)

Kelly, Charles, Orgonomy, bioenergetics and radix (Orgonomija, bioenergetika i radix, ) PSYCHOLOGY – journal of Serbian Association of Psychologists, Vol. XIII, No, Belgrade, 1980,

Lowen, A. , Bioenergetic (Bionergetika, Nolit, Beograd, 1984)

Lowen, A., Pleasure, creative approach to life (Zadovoljstvo, kreativan pristup životu)

Lowen,A, Love, sex and your heart (Ljubav,seks i vaše srce,Ezotheria,Beograd,1996.)

Lowen,A, Spirituality of the body (Spiritualnost tela,Ezotheria,Beograd,1998.)

Moris, Govor tela

Moris, Otkrivanje coveka kroz gestove i ponasanje

Myron Sharaf, Furry on the Earth (Majron Saraf: Bura na zemlji,B-92,Beograd,1997)

Palmije, Jean Mishell – Vilhelm Rajh, BIGZ, Beograd, 1977.

Reich W, The sexual revolution (Spolna revolucija,Naprijed,Zagreb,1985.)

Reich, W, Listen, little man (Cuj mali covece, B-92, Beograd, 1997)

Reich, W., Character analysis ( Analiza karaktera, Naprijed, Zagrreb, 1982.)

Reich, W., The mass psychology of the fascism (Masovna psihologija fašizma, Ideje, Beograd, 1973.)

Reich, Wilhelm, The Function of the orgasm (Funkcija orgazma, A-Š Delo, Beograd, 1988.)

Reich,W, Break through sexual moralty (Prodor seksualnog morala, Mladost, Beograd,1990.)

Scholl Lissete, Hipnovisiov- the new natural way to vision improvement (Sopstvenom snagom do savrsenog vida, Afina, Podgorica, 1999)

Lindenmann Hannes, Autogenes Training (Autogeni trening, Prosvijeta, Zagreb, 1976)

TePsynthesis’s Internal Translations from English to Serbian

Kelley Charles – Complete work translated or summarized

( for example, Published translation: Kelley Charles- Orgonomy, Bioenergy and Radix – in PSYCHOLOGY – journal of Serbian Association of Psychologists, Vol. XIII, No, 1 – 2, Belgrade, 1980,

Kelley Charles – Radix training seminars translated (first year 32 seminars, second year till 44 seminars)

Babette Rothschild-articles (članci):

and Erik Jarlnaes : Nervous system imbalances and post-traumatic stress: a psycho-physical approach (Poremećaji nervnog sistema i posttraumatski stres, psihofizički pristup) Suzana Kalam,

An annotated trauma case history- somatic trauma therapy (Istorija slučaja traume) in work

Defense, resource and choice (Odbrana, mogućnost, izbor) Ida Teodosijevic,

Stephen Jonson- Character styles (Karakterni stilovi),w.w.Norton,New York 1995 .Translated by – Preveli: Olgica Najdanovic, Koviljka Stamenovic, Aleksandra Milunovic, Suzana Kalam, Daliborka Janic, Biljana Markovic, Ida Teodosijevic, Nikola Djordjevic. Translated 2004.

Ken Dychtwald- Bodymind (Telo-um),Pantheon books 1977,New York

David Boadella- Life streams (Životna strujanja),Routledge&Kegan Paul,London and

New York,1987

Translated by- Preveli: Ana Ristovic, Vesna Erceg, Dejan Mandic, Nebojsa Milicevic, Jelena Mutavdzic, Enver Cesko

David Boadella- The death of the ego- part I, Energy and caracter, The Journal of Bioenergetic Research, Vol 14, No 2 + No 3, may-september 1980 (Smrt ega)

 1. Davis, Will, articles: Pulsation Work- energy mobilization through points and positions (Mobilizacija energije kroz tacke i pozicije), Energy and Character, around 1985.

Releasing muscular armour (Opustanje misicnog oklopa), Energy and Character, 1985.

Bates William Horation- Better Eyesight Without Glasses (Bolji očni vid bez naočara) prevod: Radisa Djordjevic, 2000.

Lisbeth Marcher & Michael Randolph- The development of consciousness and the formation of relationships (Razvoj svesnosti i formiranje odnosa) – lecture EABP, 2001. translated by Suzana Kalam

Lisbeth Marcher & Erik Jarlnaes – Psychological function of muscles ( Psiholoska funkcija misica) translated by LJ.K. and Olga Vulicevic

Gerda Boyesen – Entre psyche et soma, 1985, 1997. Izmedju psihe i some – Greda Bojesen. Prevele generacije Tepsinteze 2003, 2004. u 2005.

Gerda Boyesen et Mona Lisa Boyesen – Theorie Biodinamique des nevroses, 1980. Gerda i Mona Lisa Bojesen – Biodinamicka teorija neuroze. Prevele generacije Tepsinteze 2003, 2004. u 2005.

Mona Lisa Boyesen – Manuel de Biointegration. Mona Lisa Bojsen – Prirucnik za Biointegraciju.

Assagioli, Roberto, Psychosynthesis, The Viking Press, New York, 1973. (preveli gen.2004: Nikola Djordjevic, Sladjana Djordjevic, Aleksandra Milunovic, Biljana Markovic, Milica Novakovic, Vlada Misic)

Kelley, R.Charles (2004): “Life Force” The Radix Institute & Trafford, Victoria, Canada. Gen 04, 05, 06 prevele

Babette Rothschild – The Body Remembers, Norton, NY, 2000, Prevela: Aleksandra Milunovic-Petrovic

Merete Holm Brantbjerg, Ditte Marcher i Marianne Kristiansen – Resources in coping with shock – translated gen 06, 07

TePsynthesis have translated 44 Radix seminars: 1-32 Radix seminars from first year program and 33 – 44 from second:

Translated by: Dragana i Mihajlo Hajduk, Natasa Polovina, Ljilja Jovanovic, Biljana Zubovic, Zorica Boskovic,

 1. Training (Trening)

 2. Basic Radix Concepts ( Bazicni pojmovi radixa)

 3. Pulsation and Charge (Pulsacija i punjenje)

 4. Intensive (Struktura intensiva)

 5. Segmental concept of armor (Segmentalni koncept oklopa)

 6. Initial session (Inicijalna seansa i zagrevanje)

 7. Respiration and radix functions (Disanje i radix funkcije)

 8. and 9. Functional approach – Fear , Anger, Pain. (Funkcionalni pristup- Strah, bes, bol, Tri karakterna tipa)

 9. Ocular segment (Okularni segment)

 10. Nasal (Nazalni segment)

 11. Blocking and channeling (Blokiranje i kanalisanje)

 12. Functional app. – pain and pleasure (Funkcionalni pristup- bol i zadovoljstvo

 13. Paired feeling work (Rad sa osecanjima u paru)

15.Co-confidant (Vezba sa pouzdanikom)

16.Fear (Strah i poverenje)

 1. Oral and cervical (Oralni i cervikalni)

 2. Group intensive (Grupni intenziv, koriscenje grupe)

 3. Thoracic (Torakalni segment)

 4. Anger and love (Bes i ljubav)

 5. Questions (Pitanja)

22.Radix feeling work and personal growth (Osnova radix rada na osecanjima i licnom rastu)

23.Diaphragmatic s. (Dijafragmantski segment)

 1. Longing and fulfillment (Ceznja i ispunjenje)

 2. Abdominal s. (Abdominalni segment)

 3. pelvic (Pelvisni segment)

 4. Vision and sex (Vidjenje i seksualnost)

 5. and 29. Basic functions (Vid i seksualnost I, II)

 6. Thinking and feeling (Misljanje i osecanje)

 7. Radix Vision improvement (Radix poboljsanje vida, procena)

 8. Radix purpose work (Svrha radix rada, procena)

 9. The learning trip: a discission ( Vezbe za iskustveno ucenje)

 10. Learning trip: self concept (Vezbe iskustvenog ucenja, self koncept)

 11. Learning trip: how to take an intesive (Kako biti u intenzivu)

 12. Learning trip: in the head (Biti u glavi)

 13. About process (O procesu)

 14. Passive vs. Active technique (Pasivne nasuprot aktivnih tehnika)

 15. Year two questions and answers, I (Pitanja i odgovori I)

 16. Year two questions and answers, II (Pitanja i odgovori, II)

 17. Escalation defense- part I (Mehanizmi odbrane I)

 18. Escalation defense- part II (Mehanizmi odbrane II)

 19. Year two questions and answers, III (Pitanja i odgovori III)

 20. Year two questions and answers, IV(Pitanja i odgovori IV)

Kelley-Radix WCBPT EABP SDPTJ